- Język i społeczeństwo - http://jis.uw.edu.pl -

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji (rok akademicki 2021/2022)

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Od kandydatów i kandydatek oczekuje się: zainteresowania problemami społecznymi i językowymi; zainteresowania zagadnieniami dyskursu publicznego oraz komunikacji społecznej; posiadania podstawowych umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętności myślenia analitycznego.

Kandydaci i kandydatki kwalifikowani są na podstawie:

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła czterech lektur:

Janion, Maria (2006) fragment: Polonia Powielona (w:) Niesamowita Słowiańszczyzna, strony: 257-299. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Janion_2006

Kostro, Monika, Wróblewska-Pawlak, Krystyna (2013) Formy adresatywne jako środek jawnej i ukrytej deprecjacji kobiet polityków w polskim dyskursie polityczno-medialnym. Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 6/2013: 153-168.

Kostro, Wróblewska-Pawlak 2013
Krzyżanowski, Michał (2020) „Discursive shifts and the normalisation of racism: imaginaries of immigration, moral panics and the discourse of contemporary right-wing populism”,  Social Semiotics 30 (4): 503-527.
Krzyżanowski 2020
Łesyszak, Mirosław (2001) Mity opowieści reklamowej (w:) Praktyki opowiadania. (red.) Bogdan Owczarek, Zofia Mitusek, Wincent Grajewski, strony: 321-240. Kraków: Towarzystwo Autorów i wydawców Prac Naukowych Universitas.
Łesyszak 2001

UWAGA: rozmowy będą się odbywały online.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybór tych osób, którzy posiadają podstawowe umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętność myślenia analitycznego.

Rozmowy będą trwały około 15 min.

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat/kandydatka może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.

Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia, wynosi 40.

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 40% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów i kandydatek do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez UW dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, mają możliwość potwierdzenia znajomości tego języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

[Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego: tutaj].

Terminy

I TURA

Rejestracja:  07.06.2021, 00:00 – 18.07.2021, 23:59

Rozmowa kwalifikacyjna: 23 lipca 2021 r.

Ogłoszenie wyników: 29 lipca 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów:

II TURA (w przypadku nie wypełnienia limitu w pierwszej turze)

Rozmowa kwalifikacyjna: 17 września 2021 r.

Ogłoszenie wyników: 23 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów:

Dodatkowe informacje (na temat opłat i wymaganych dokumentów) można znaleźć na stronie: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S2-JIS/?from=field:P_JIS.