- Język i społeczeństwo - http://jis.uw.edu.pl -

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji (rok akademicki 2022/2023)

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Od kandydatów oczekuje się: zainteresowania problemami społecznymi i językowymi; zainteresowania zagadnieniami dyskursu publicznego oraz komunikacji społecznej; posiadania podstawowych umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętności myślenia analitycznego.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła czterech lektur:

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybór tych kandydatów, którzy posiadają podstawowe umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętność myślenia analitycznego.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie rozmowy kwalifikacyjnej:

Odpowiedzi kandydatów będą oceniane pod względem poziomu spełniania tych kryteriów. Każdemu z nich przypisana jest waga 25% oceny końcowej z rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy będą trwały około 15 min.

Rozmowy będą się odbywały online.

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt. Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia, wynosi 40.

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 40% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów i kandydatek do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez UW dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, mają możliwość potwierdzenia znajomości tego języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

[Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego: tutaj].

Terminy

I TURA

Rozmowa kwalifikacyjna: 25-26 lipca 2022 r.

Ogłoszenie wyników: 28 lipca 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów:

II TURA odbędzie się w przypadku niewypełnienia limitu w I turze.

 

 

Zasady kwalifikacji (rok akademicki 2021/2022)

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Od kandydatów i kandydatek oczekuje się: zainteresowania problemami społecznymi i językowymi; zainteresowania zagadnieniami dyskursu publicznego oraz komunikacji społecznej; posiadania podstawowych umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętności myślenia analitycznego.

Kandydaci i kandydatki kwalifikowani są na podstawie:

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła czterech lektur:

Janion, Maria (2006) fragment: Polonia Powielona (w:) Niesamowita Słowiańszczyzna, strony: 257-299. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Janion_2006

Kostro, Monika, Wróblewska-Pawlak, Krystyna (2013) Formy adresatywne jako środek jawnej i ukrytej deprecjacji kobiet polityków w polskim dyskursie polityczno-medialnym. Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 6/2013: 153-168.

Kostro, Wróblewska-Pawlak 2013
Krzyżanowski, Michał (2020) „Discursive shifts and the normalisation of racism: imaginaries of immigration, moral panics and the discourse of contemporary right-wing populism”,  Social Semiotics 30 (4): 503-527.
Krzyżanowski 2020
Łesyszak, Mirosław (2001) Mity opowieści reklamowej (w:) Praktyki opowiadania. (red.) Bogdan Owczarek, Zofia Mitusek, Wincent Grajewski, strony: 321-240. Kraków: Towarzystwo Autorów i wydawców Prac Naukowych Universitas.
Łesyszak 2001

UWAGA: rozmowy będą się odbywały online.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybór tych osób, którzy posiadają podstawowe umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętność myślenia analitycznego.

Rozmowy będą trwały około 15 min.

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat/kandydatka może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.

Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia, wynosi 40.

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 40% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów i kandydatek do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez UW dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, mają możliwość potwierdzenia znajomości tego języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

[Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego: tutaj].

Terminy

I TURA

Rejestracja:  07.06.2021, 00:00 – 18.07.2021, 23:59

Rozmowa kwalifikacyjna: 23 lipca 2021 r.

Ogłoszenie wyników: 29 lipca 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów:

II TURA (w przypadku nie wypełnienia limitu w pierwszej turze)

Rozmowa kwalifikacyjna: 17 września 2021 r.

Ogłoszenie wyników: 23 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów:

Dodatkowe informacje (na temat opłat i wymaganych dokumentów) można znaleźć na stronie: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S2-JIS/?from=field:P_JIS.