- Język i społeczeństwo - http://jis.uw.edu.pl -

Podstawowe informacje

Globalizacja, mobilność, konfrontacja z innością, złożoność form komunikacji, nieporozumienia i konflikty wynikające z odmiennych obrazów świata – oto zjawiska charakterystyczne dla współczesności. Kluczowe staje więc szukanie odpowiedzi na pytania:

Kierunek studiów Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość społeczną. JiS kształci specjalistów i specjalistki:

Oryginalność kierunku Język i społeczeństwo wynika z połączenia:

Rozwinięcie „interdyscyplinarne studia nad dyskursem”, użyte w nazwie kierunku, oddaje wieloaspektowość studiów:
łączenie perspektywy językowej i społecznej.

Z wymienionych powodów Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem jest nowatorskim kierunkiem w ramach oferty edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra (kierunku Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem).