Praktyki

UWAGA: rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2021/2022 (i kolejne roczniki) nie będą odbywały praktyk.

 

Koordynator ds praktyk na JiS: dr Agnieszka Kulczyńska

Praktyki studentów JiS są praktykami obowiązkowymi (wpisanymi do programu studiów po pierwszym roku).

CZAS TRWANIA PRAKTYK
Obowiązkowy czas trwania praktyk to 60 godzin (lub 10 dni roboczych).
Praktykom przyznane są 2 ECTSy.

TERMIN ODBYWANIA PRAKTYK
Studenci mogą odbywać praktyki w terminie wskazanym w kalendarzu roku akademickiego (czerwiec – wrzesień).

MOŻLIWOŚĆ ZALICZENIA PRAKTYK NA PODSTAWIE WCZEŚNIEJ WYKONYWANEJ PRACY
Honorowane są umowy: o pracę na czas określony/nieokreślony, umowa zlecenie, umowa o dzieło, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Student wraz z „Wnioskiem o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej” może złożyć zaświadczenie o zatrudnieniu i/lub kopię umowy. W dokumencie powinno być wskazane, że w ramach obowiązków wykonywał pracę w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin i/lub 10 dni roboczych, tj. jak przewiduje program praktyk. W obu przypadkach koordynator praktyk weryfikuje, czy wykonywana praca jest zgodna z tematyką studiów.

GDZIE SZUKAĆ MIEJSC ODBYWANIA PRAKTYK

  • studenci mogą wyszukać miejsce odbywania praktyk samodzielnie
  • wybrać miejsce z ofert wskazanych przez Biuro Karier UW na stronie: http://biurokarier.uw.edu.pl/praktyki-obowiazkowe
  • poprosić koordynatora o wyszukanie miejsca odbywania praktyk.

SAMODZIELNIE WYSZUKANE MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK
Prosimy sprawdzić na stronie Biura Karier UW, w zakładce „praktyki obowiązkowe”, czy instytucja, w której chcą Państwo odbywać praktykę, ma zawarte porozumienie z UW. Jeśli ma, należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na  stronie Biura.

Jeśli instytucja, która Państwa interesuje, nie ma zawartej umowy z Biurem Karier UW, należy, po nawiązaniu kontaktu z instytucją i uzyskaniu jej wstępnej zgody, posłużyć się formularzami:
„Porozumieniem w sprawie praktyk” (dowiedziawszy się przedtem, czy instytucja nie ma własnego wzoru porozumienia) oraz „Ramowym programem praktyk”.

Każdy z dokumentów należy wydrukować w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Uczelni, jeden egzemplarz dla instytucji przyjmującej na praktykę) .

W „Porozumieniu w sprawie praktyk” zaznaczone na żółto są miejsca do wypełnienia przez Państwa.

„Ramowy program praktyk” powinien zostać wypełniony przez instytucję przyjmującą.
Muszą się na nim znaleźć odpowiednie podpisy.

Oba dokumenty (każdy w dwóch egzemplarzach) należy dostarczyć koordynatorowi ds praktyk do podpisu.

Dopiero po podpisaniu Porozumienia a także po zgłoszeniu Państwa do ubezpieczenia NW przez koordynatora praktyk mogą Państwo oficjalnie zacząć praktykę, która trwa 60 godzin lub 10 dni roboczych.

Każdy z Państwa powinien podjąć indywidualną decyzję o tym, gdzie chciałby odbywać praktykę, do 15 kwietnia,
i poinformować koordynatora praktyk o swoim wyborze.

Wszystkie formalności wstępne (wyszukanie miejsca odbywania praktyk, podpisanie umowy i ramowego programu praktyk) muszą zostać ostatecznie załatwione do końca czerwca.

WYSZUKIWANIE MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYKI PRZEZ BIURO KARIER UW
Oferty można znaleźć na stronie Biura Karier UW, w zakładce „praktyki i staże”:
https://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/praktyki-i-staze