Podstawowe informacje

Globalizacja, mobilność, konfrontacja z innością, złożoność form komunikacji, nieporozumienia i konflikty wynikające z odmiennych obrazów świata – oto zjawiska charakterystyczne dla współczesności. Kluczowe staje więc szukanie odpowiedzi na pytania:

  • Jak komunikować się skutecznie, czyli być dobrze rozumianym i rozumieć innych?
  • Jak odróżniać informacje istotne od nieistotnych?
  • Jak rozpoznawać manipulację?

Nowy kierunek studiów Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość społeczną. JiS będzie kształcił specjalistów:

  • posiadających pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania i o specyfice dyskursów społecznych i specjalistycznych,
  • posiadających umiejętność zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji,
  • potrafiących zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych kontekstach społecznych i zawodowych.

Oryginalność kierunku Język i społeczeństwo wynika z połączenia

  • wiedzy teoretycznej na temat komunikacji i dyskursów społecznych, wypracowanej w dwóch obszarach: socjologicznym i lingwistycznym,
  • metodologii stosowanej przez obie nauki oraz
  • praktyki analizowania komunikacji w obszarze różnych dyskursów społecznych.

Rozwinięcie „interdyscyplinarne studia nad dyskursem”, użyte w nazwie kierunku, oddaje wieloaspektowość studiów: łączenie perspektywy językowej i społecznej.

Warto podkreślić praktyczny wymiar zajęć proponowanych w ramach JiS, który pozwoli absolwentom zdobyć konkretne umiejętności i wypracować solidny warsztat przydatny w życiu zawodowym. Z wymienionych powodów Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem jest nowatorskim kierunkiem w ramach oferty edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra.