Podstawowe informacje

Globalizacja, mobilność, konfrontacja z innością, złożoność form komunikacji, nieporozumienia i konflikty wynikające z odmiennych obrazów świata – oto zjawiska charakterystyczne dla współczesności. Kluczowe staje więc szukanie odpowiedzi na pytania:

  • Jak komunikować się skutecznie, czyli być dobrze rozumianym i rozumieć innych?
  • Jak odróżniać informacje istotne od nieistotnych?
  • Jak rozpoznawać manipulację?

Kierunek studiów Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość społeczną. JiS kształci specjalistów i specjalistki:

  • posiadających/ce pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania i o specyfice dyskursów społecznych i specjalistycznych,
  • posiadającyc/ceh umiejętność zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji,
  • potrafiących/ce zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych kontekstach społecznych i zawodowych.

Oryginalność kierunku Język i społeczeństwo wynika z połączenia:

  • wiedzy teoretycznej na temat komunikacji i dyskursów społecznych, wypracowanej w dwóch obszarach – socjologicznym i lingwistycznym,
  • metodologii stosowanej przez obie nauki oraz
  • praktyki analizowania komunikacji w obszarze różnych dyskursów społecznych.

Rozwinięcie „interdyscyplinarne studia nad dyskursem”, użyte w nazwie kierunku, oddaje wieloaspektowość studiów:
łączenie perspektywy językowej i społecznej.

Z wymienionych powodów Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem jest nowatorskim kierunkiem w ramach oferty edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra (kierunku Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem).