Rekrutacja

Zasady kwalifikacji (rok akademicki 2024/2025)

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Od kandydatów oczekuje się: zainteresowania problemami społecznymi i językowymi; zainteresowania zagadnieniami dyskursu publicznego oraz komunikacji społecznej; posiadania podstawowych umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętności myślenia analitycznego.

Kandydatki i kandydaci kwalifikowani są na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów;
 • oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku jej braku – z egzaminu dyplomowego);
 • punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

 • średnią ocen mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 — co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych;
 • ocenę z pracy dyplomowej mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 (w przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 20 punktów) — co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych;
 • maksymalną liczbę punktów z rozmowy klasyfikacyjnej, która wynosi 60 — co stanowi 60% maksymalnej liczby punktów rekrutacyjnych.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła czterech lektur:

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybór osób, które posiadają podstawowe umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętność myślenia analitycznego.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie rozmowy kwalifikacyjnej:

 • znajomość treści lektur,
 • umiejętność ich interpretowania,
 • spójność i logika odpowiedzi,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Odpowiedzi kandydatów i kandydatek będą oceniane pod względem poziomu spełniania tych kryteriów. Każdemu z nich przypisana jest waga 25% oceny końcowej z rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy będą trwały około 15-20 min.

Rozmowy będą się odbywały online.

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat/kandydatka może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt. Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, która umożliwia kwalifikację na studia, wynosi 40.

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów/kandydatek z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatek/kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów/kandydatek, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 40% ostatecznej oceny w rankingu.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów i kandydatek do studiowania w języku polskim

Kandydaci/kandydatki, którzy nie legitymują się honorowanym przez UW dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, mają możliwość potwierdzenia znajomości tego języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

[Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego: tutaj].

Terminy

I TURA

Rozmowa kwalifikacyjna: 16-17 lipca 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów:

 • I termin: 22-24 lipca
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 29-30 lipca

W przypadku nie wypełnienia limitu miejsc w I turze, II tura odbędzie się we wrześniu.
Termin rozmów: 18-19 września 2024 r.

 

Zasady kwalifikacji (rok akademicki 2023/2024)

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Od kandydatów oczekuje się: zainteresowania problemami społecznymi i językowymi; zainteresowania zagadnieniami dyskursu publicznego oraz komunikacji społecznej; posiadania podstawowych umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętności myślenia analitycznego.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów;
 • oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku jej braku – z egzaminu dyplomowego);
 • punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

 • średnią ocen mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 — co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych;
 • ocenę z pracy dyplomowej mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 (w przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 20 punktów) — co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych;
 • maksymalną liczbę punktów z rozmowy klasyfikacyjnej, która wynosi 60 — co stanowi 60% maksymalnej liczby punktów rekrutacyjnych.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła czterech lektur:

 1. Goworek, K. (2017) Elementy demokracji deliberacyjnej jako sposób na zwiększenie partycypacji obywateli w polskim życiu publicznym, Refleksje 11, 161–178.
 2. Kopacewicz, K. i T. Krumholc (2022) Emoji i emotikony w aplikacji randkowej Tinder – analiza opisów mężczyzn, Socjolingwistyka 36, 263-279.
 3. Rybka, M. i M. Wrześniewska-Pietrzak, M. (2021) Różni ale tacy sami? – stereotypy związane z płcią w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego (poziom A1 i A2), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 55, 221–255.
 4. Thurlow, C., G. Aiello i L. Portmann (2020) Visualizing teens and technology: A social semiotic analysis of stock photography and news media imagery, New Media & Society 22(3), 528–549.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybór tych kandydatów, którzy posiadają podstawowe umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętność myślenia analitycznego.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie rozmowy kwalifikacyjnej:

 • znajomość treści lektur,
 • umiejętność ich interpretowania,
 • spójność i logika odpowiedzi,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Odpowiedzi kandydatów będą oceniane pod względem poziomu spełniania tych kryteriów. Każdemu z nich przypisana jest waga 25% oceny końcowej z rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy będą trwały około 15 min.

Rozmowy będą się odbywały online.

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt. Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia, wynosi 40.

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 40% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów i kandydatek do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez UW dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, mają możliwość potwierdzenia znajomości tego języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

[Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego: tutaj].

Terminy

I TURA

Rozmowa kwalifikacyjna: 25-26 lipca 2023 r.

Ogłoszenie wyników: 28 lipca 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów:

 • I termin: 28 lipca, 31 lipca, 1 sierpnia 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 2-3 sierpnia 2023 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 4 i 7 sierpnia 2023 r.

II TURA odbędzie się 20 września 2023 r. w przypadku niewypełnienia limitu w I turze.

Zasady kwalifikacji (rok akademicki 2022/2023)

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Od kandydatów oczekuje się: zainteresowania problemami społecznymi i językowymi; zainteresowania zagadnieniami dyskursu publicznego oraz komunikacji społecznej; posiadania podstawowych umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętności myślenia analitycznego.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów;
 • oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku jej braku – z egzaminu dyplomowego);
 • punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

 • średnią ocen mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 — co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych;
 • ocenę z pracy dyplomowej mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 (w przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 20 punktów) — co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych;
 • maksymalną liczbę punktów z rozmowy klasyfikacyjnej, która wynosi 60 — co stanowi 60% maksymalnej liczby punktów rekrutacyjnych.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła czterech lektur:

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybór tych kandydatów, którzy posiadają podstawowe umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętność myślenia analitycznego.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie rozmowy kwalifikacyjnej:

 • znajomość zalecanych tekstów,
 • umiejętności interpretowania zalecanych tekstów,
 • spójność i logika odpowiedzi,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Odpowiedzi kandydatów będą oceniane pod względem poziomu spełniania tych kryteriów. Każdemu z nich przypisana jest waga 25% oceny końcowej z rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy będą trwały około 15 min.

Rozmowy będą się odbywały online.

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt. Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia, wynosi 40.

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 40% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów i kandydatek do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez UW dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, mają możliwość potwierdzenia znajomości tego języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

[Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego: tutaj].

Terminy

I TURA

Rozmowa kwalifikacyjna: 25-26 lipca 2022 r.

Ogłoszenie wyników: 28 lipca 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów:

 • I termin: 28-29 lipca, 1 sierpnia 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 2-3 sierpnia 2022 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 4-5 sierpnia 2022 r.

II TURA odbędzie się w przypadku niewypełnienia limitu w I turze.

 

 

Zasady kwalifikacji (rok akademicki 2021/2022)

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Od kandydatów i kandydatek oczekuje się: zainteresowania problemami społecznymi i językowymi; zainteresowania zagadnieniami dyskursu publicznego oraz komunikacji społecznej; posiadania podstawowych umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętności myślenia analitycznego.

Kandydaci i kandydatki kwalifikowani są na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów;
 • oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku jej braku – z egzaminu dyplomowego);
 • punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła czterech lektur:

Janion, Maria (2006) fragment: Polonia Powielona (w:) Niesamowita Słowiańszczyzna, strony: 257-299. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Janion_2006

Kostro, Monika, Wróblewska-Pawlak, Krystyna (2013) Formy adresatywne jako środek jawnej i ukrytej deprecjacji kobiet polityków w polskim dyskursie polityczno-medialnym. Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 6/2013: 153-168.

Krzyżanowski, Michał (2020) „Discursive shifts and the normalisation of racism: imaginaries of immigration, moral panics and the discourse of contemporary right-wing populism”,  Social Semiotics 30 (4): 503-527.
Łesyszak, Mirosław (2001) Mity opowieści reklamowej (w:) Praktyki opowiadania. (red.) Bogdan Owczarek, Zofia Mitusek, Wincent Grajewski, strony: 321-240. Kraków: Towarzystwo Autorów i wydawców Prac Naukowych Universitas.

UWAGA: rozmowy będą się odbywały online.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybór tych osób, którzy posiadają podstawowe umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętność myślenia analitycznego.

Rozmowy będą trwały około 15 min.

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

 • średnią ocen mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 — co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych;
 • ocenę z pracy dyplomowej mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 (w przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 20 punktów) — co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych;
 • maksymalną liczbę punktów z rozmowy klasyfikacyjnej, która wynosi 60 — co stanowi 60% maksymalnej liczby punktów rekrutacyjnych.

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat/kandydatka może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.

Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia, wynosi 40.

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 40% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów i kandydatek do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez UW dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, mają możliwość potwierdzenia znajomości tego języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

[Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego: tutaj].

Terminy

I TURA

Rejestracja:  07.06.2021, 00:00 – 18.07.2021, 23:59

Rozmowa kwalifikacyjna: 23 lipca 2021 r.

Ogłoszenie wyników: 29 lipca 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów:

 • I termin: 29-30.o7.2021 oraz 2.08.2021
 • II termin: 3-4.08.2021
 • III termin: 5-6.08.2021
 • kolejne terminy będą wyznaczane przez komisję rekrutacyjną

II TURA (w przypadku nie wypełnienia limitu w pierwszej turze)

Rozmowa kwalifikacyjna: 17 września 2021 r.

Ogłoszenie wyników: 23 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów:

 • I termin: 24 i 27.o9.2021
 • II termin: 28-29.09.2021 (w przypadku nie wypełnienia limitu)

Dodatkowe informacje (na temat opłat i wymaganych dokumentów) można znaleźć na stronie: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S2-JIS/?from=field:P_JIS.