Rekrutacja

Zasady kwalifikacji (rok akademicki 2020/2021)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Od kandydatów oczekuje się: zainteresowania problemami społecznymi i językowymi; zainteresowania zagadnieniami dyskursu publicznego oraz komunikacji społecznej; posiadania podstawowych umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętności myślenia analitycznego.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów;
 • oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku jej braku – z egzaminu dyplomowego);
 • punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła czterech lektur.

Lista lektur:

1) Marek Czyżewski (2009). Polski spór o „Strach” Jana Tomasza Grossa w perspektywie „pośredniczącej” analizy dyskursu. Studia Socjologiczne 2009/194: 5-26.

2) Zhu Hua, Li Wei, Agnieszka Lyons (2017). Polish shop(ping) as Translanguaging Space.

Social Semiotics, 27:4, 411-433, DOI: 10.1080/10350330.2017.1334390.

3) Maria Janion (2006). „Niesamowita Słowiańszczyzna”, fragment: Polonia Powielona,
strony: 257-299. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Janion_2006

4) Andrzej Mencwel (2006). „Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia”,
fragment: P
rzejrzyste oko prywatności, strony: 333-348. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

UWAGA: rozmowy będą się odbywały online.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybór tych kandydatów, którzy posiadają podstawowe umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętność myślenia analitycznego.

Rozmowy będą trwały około 15 min.

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

 • średnią ocen mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 — co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych;
 • ocenę z pracy dyplomowej mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 (w przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 20 punktów) — co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych;
 • maksymalną liczbę punktów z rozmowy klasyfikacyjnej, która wynosi 60 — co stanowi 60% maksymalnej liczby punktów rekrutacyjnych.

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.

Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia, wynosi 40.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 40% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez UW dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, mają możliwość potwierdzenia znajomości tego języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

[Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego: tutaj].

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 23 lipca 2020 r.

Ogłoszenie wyników: 28 lipca 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów:

 • I termin: 28-30 lipca 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 31 lipca – 1 sierpnia 2020 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

Dodatkowe informacje (na temat opłat i wymaganych dokumentów) można znaleźć na stronie IRK.

 

 

 

 

Zasady kwalifikacji (rok akademicki 2019/2020)

Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce i z dyplomem zagranicznym

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem mogą się ubiegać osoby:

 • legitymujące się tytułem licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej;
 • znające biegle język polski.

Warunki i tryb rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia „Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem” jest lista rankingowa złożona z punktów za:

 • średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (lub magisterskich, w przypadku jednolitych studiów magisterskich),
 • ocenę pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej, w przypadku jednolitych studiów magisterskich). W przypadku kandydatów, którzy nie posiadają oceny z pracy dyplomowej bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego.

Średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 50% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów. Ocena z pracy dyplomowej (licencjackiej lub – w przypadku jednolitych studiów magisterskich – magisterskiej) stanowi 50% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów zagranicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z obrony pracy dyplomowej, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 100% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą, przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim oraz osoby posiadające polskie obywatelstwo.

[Kolejne tury rekrutacji będą otwierane w przypadku niewypełnienia limitu przyjętych w pierwszej turze.
Na JiS przyjmujemy maksymalnie 30 osób].

Wymagane dokumenty:

 • dyplom licencjata, magistra lub dyplom równoważny dowolnego kierunku oraz jego kopia celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem;
 • dokument potwierdzający średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych oraz ocenę pracy licencjackiej (lub inżynierskiej, lub magisterskiej – w przypadku jednolitych studiów magisterskich). W przypadku braku oceny z pracy dyplomowej kandydat podaje ocenę z egzaminu dyplomowego;
 • podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniami wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • dowód osobisty lub – w przypadku cudzoziemców – inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata (paszport) oraz jego kopia celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem;
 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (akceptowane są zdjęcia zarówno wg. starego, jak i nowego wzoru);
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jego fotografii;
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.

Kandydaci-cudzoziemcy i osoby posiadające zagraniczny dyplom muszą dostarczyć ponadto dodatkowe dokumenty:

 • poświadczenie dyplomu szkoły wyższej w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);
 • dokument stwierdzający, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom;
 • tłumaczenia przysięgłe na język polski dyplomu, legalizacji/apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) oraz ww. dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów, sporządzone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom, lub akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom.

Kandydaci-cudzoziemcy muszą dostarczyć ponadto dodatkowe dokumenty:

 • potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: kopia wizy albo zezwolenia na pobyt stały / osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony;
 • ewentualnie – kopia dokumentu potwierdzającego status nadany w Polsce (np. Karty Polaka, Karty Uchodźcy);
 • kopia dokumentu (wraz z oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego.

 

Zasady kwalifikacji na studia równoległe (JiS jako drugi kierunek)

O przyjęcie na studia równoległe mogą ubiegać się studenci UW, którzy zaliczyli co najmniej jeden rok studiów na innym kierunku i posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej licencjackich.

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna będzie służyła ocenie zainteresowań kandydata dotyczących zagadnień z zakresu komunikacji i dyskursów społecznych. Egzamin będzie obejmował następujące kwestie szczegółowe:

 • nowe media – sposoby i skutki ich funkcjonowania w życiu społecznym
 • podstawowe problemy komunikacyjne współczesnych społeczeństw
 • dyskurs społeczny we współczesnej Polsce – aktualne tematy, główni uczestnicy dyskursu, społeczna percepcja debat
 • związki między władzą a komunikacją
 • „mowa nienawiści” w polskim dyskursie publicznym

Kryteria wyboru: ocena rozmowy w skali 2-5 (50% ostatecznego wyniku) + średnia ocen z toku studiów (50% ostatecznego wyniku).