Rekrutacja

Rejestracja na studia na kierunku Język i społeczeństwo odbywa się przez stronę IRK
(więcej informacji tutaj).

Zasady kwalifikacji (rok akademicki 2019/2020)

Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce i z dyplomem zagranicznym

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem mogą się ubiegać osoby:

 • legitymujące się tytułem licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej;
 • znające biegle język polski.

Warunki i tryb rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia „Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem” jest lista rankingowa złożona z punktów za:

 • średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (lub magisterskich, w przypadku jednolitych studiów magisterskich),
 • ocenę pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej, w przypadku jednolitych studiów magisterskich). W przypadku kandydatów, którzy nie posiadają oceny z pracy dyplomowej bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego.

Średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 50% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów. Ocena z pracy dyplomowej (licencjackiej lub – w przypadku jednolitych studiów magisterskich – magisterskiej) stanowi 50% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów zagranicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z obrony pracy dyplomowej, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 100% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą, przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim oraz osoby posiadające polskie obywatelstwo.

[Kolejne tury rekrutacji będą otwierane w przypadku niewypełnienia limitu przyjętych w pierwszej turze.
Na JiS przyjmujemy maksymalnie 30 osób].

Wymagane dokumenty:

 • dyplom licencjata, magistra lub dyplom równoważny dowolnego kierunku oraz jego kopia celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem;
 • dokument potwierdzający średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych oraz ocenę pracy licencjackiej (lub inżynierskiej, lub magisterskiej – w przypadku jednolitych studiów magisterskich). W przypadku braku oceny z pracy dyplomowej kandydat podaje ocenę z egzaminu dyplomowego;
 • podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniami wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • dowód osobisty lub – w przypadku cudzoziemców – inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata (paszport) oraz jego kopia celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem;
 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (akceptowane są zdjęcia zarówno wg. starego, jak i nowego wzoru);
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jego fotografii;
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.

Kandydaci-cudzoziemcy i osoby posiadające zagraniczny dyplom muszą dostarczyć ponadto dodatkowe dokumenty:

 • poświadczenie dyplomu szkoły wyższej w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);
 • dokument stwierdzający, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom;
 • tłumaczenia przysięgłe na język polski dyplomu, legalizacji/apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) oraz ww. dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów, sporządzone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom, lub akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom.

Kandydaci-cudzoziemcy muszą dostarczyć ponadto dodatkowe dokumenty:

 • potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: kopia wizy albo zezwolenia na pobyt stały / osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony;
 • ewentualnie – kopia dokumentu potwierdzającego status nadany w Polsce (np. Karty Polaka, Karty Uchodźcy);
 • kopia dokumentu (wraz z oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego.

 

Zasady kwalifikacji na studia równoległe (JiS jako drugi kierunek)

O przyjęcie na studia równoległe mogą ubiegać się studenci UW, którzy zaliczyli co najmniej jeden rok studiów na innym kierunku i posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej licencjackich.

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna będzie służyła ocenie zainteresowań kandydata dotyczących zagadnień z zakresu komunikacji i dyskursów społecznych. Egzamin będzie obejmował następujące kwestie szczegółowe:

 • nowe media – sposoby i skutki ich funkcjonowania w życiu społecznym
 • podstawowe problemy komunikacyjne współczesnych społeczeństw
 • dyskurs społeczny we współczesnej Polsce – aktualne tematy, główni uczestnicy dyskursu, społeczna percepcja debat
 • związki między władzą a komunikacją
 • „mowa nienawiści” w polskim dyskursie publicznym

Kryteria wyboru: ocena rozmowy w skali 2-5 (50% ostatecznego wyniku) + średnia ocen z toku studiów (50% ostatecznego wyniku).