Rekrutacja

Zasady kwalifikacji (rok akademicki 2021/2022)

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Od kandydatów i kandydatek oczekuje się: zainteresowania problemami społecznymi i językowymi; zainteresowania zagadnieniami dyskursu publicznego oraz komunikacji społecznej; posiadania podstawowych umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętności myślenia analitycznego.

Kandydaci i kandydatki kwalifikowani są na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów;
 • oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku jej braku – z egzaminu dyplomowego);
 • punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła czterech lektur:

Janion, Maria (2006) fragment: Polonia Powielona (w:) Niesamowita Słowiańszczyzna, strony: 257-299. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Janion_2006

Kostro, Monika, Wróblewska-Pawlak, Krystyna (2013) Formy adresatywne jako środek jawnej i ukrytej deprecjacji kobiet polityków w polskim dyskursie polityczno-medialnym. Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 6/2013: 153-168.

Krzyżanowski, Michał (2020) „Discursive shifts and the normalisation of racism: imaginaries of immigration, moral panics and the discourse of contemporary right-wing populism”,  Social Semiotics 30 (4): 503-527.
Łesyszak, Mirosław (2001) Mity opowieści reklamowej (w:) Praktyki opowiadania. (red.) Bogdan Owczarek, Zofia Mitusek, Wincent Grajewski, strony: 321-240. Kraków: Towarzystwo Autorów i wydawców Prac Naukowych Universitas.

UWAGA: rozmowy będą się odbywały online.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybór tych osób, którzy posiadają podstawowe umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętność myślenia analitycznego.

Rozmowy będą trwały około 15 min.

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

 • średnią ocen mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 — co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych;
 • ocenę z pracy dyplomowej mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 (w przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 20 punktów) — co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych;
 • maksymalną liczbę punktów z rozmowy klasyfikacyjnej, która wynosi 60 — co stanowi 60% maksymalnej liczby punktów rekrutacyjnych.

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat/kandydatka może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.

Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia, wynosi 40.

Zasady kwalifikacji dla kandydatek/kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 40% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów i kandydatek do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez UW dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, mają możliwość potwierdzenia znajomości tego języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

[Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego: tutaj].

Terminy

I TURA

Rejestracja:  07.06.2021, 00:00 – 18.07.2021, 23:59

Rozmowa kwalifikacyjna: 23 lipca 2021 r.

Ogłoszenie wyników: 29 lipca 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów:

 • I termin: 29-30.o7.2021 oraz 2.08.2021
 • II termin: 3-4.08.2021
 • III termin: 5-6.08.2021
 • kolejne terminy będą wyznaczane przez komisję rekrutacyjną

II TURA (w przypadku nie wypełnienia limitu w pierwszej turze)

Rozmowa kwalifikacyjna: 17 września 2021 r.

Ogłoszenie wyników: 23 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów:

 • I termin: 24 i 27.o9.2021
 • II termin: 28-29.09.2021 (w przypadku nie wypełnienia limitu)

Dodatkowe informacje (na temat opłat i wymaganych dokumentów) można znaleźć na stronie: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S2-JIS/?from=field:P_JIS.