Kompetencje absolwentek i absolwentów

Absolwenci i absolwentki JiS wiedzą „jak działać słowami”. Oznacza to, że:

 • będą posiadali/ły wszechstronną wiedzę teoretyczną, metodologiczną i praktyczną w zakresie komunikacji językowej i społecznej
 • będą potrafili/ły zdobywać, selekcjonować i interpretować informacje
 • będą potrafili/ły skutecznie porozumiewać się w kontekstach interpersonalnych, publicznych oraz instytucjonalnych – także w sytuacjach międzykulturowych

W szczególności, absolwentki i absolwenci kierunku JiS potrafią:

 • łączyć dwie perspektywy badawcze: socjologiczną i lingwistyczną
 • zdobywać, selekcjonować, przetwarzać, analizować i interpretować dane oraz informacje
 • planować i realizować (indywidualne i zespołowe) projekty badawcze z zakresu analizy komunikacji i dyskursów społecznych przy użyciu metodologii wypracowanej przez socjologię i lingwistykę (jakościowa i ilościowa analiza treści przy użyciu programu Atlas.it; badania etnograficzne; deliberacje i sondaż deliberatywny; badania korpusowe; analiza konwersacyjna, analiza lingwistyczna i retoryczna)
 • analizować dyskursy publiczne dotyczące tematów poruszanych w Polsce oraz w wybranych
  regionach Europy i świata
 • krytycznie analizować dyskursy specjalistyczne (z zakresu prawa, gospodarki, kultury, reklamy, marketingu, PR)
 • analizować dyskurs wizualny oraz komunikacyjne aspekty przestrzeni publicznej
 • przekładać teksty specjalistyczne (np. z zakresu prawa, gospodarki, kultury) na język potoczny
 • opisywać relacje pomiędzy tekstem a obrazem
 • krytycznie analizować dyskursy instytucji publicznych i organizacji społecznych
 • identyfikować specyfikę przekazu w zależności od wykorzystywanego medium
 • krytycznie analizować debaty publiczne (np. polityczne i publicystyczne), między innymi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych
 • diagnozować problemy komunikacyjne i społeczne na potrzeby badań rynkowych, marketingu oraz PR
 • analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie lub neutralizacja konfliktów
 • skutecznie porozumiewać się w kontekstach interpersonalnych, publicznych, międzykulturowych
  oraz instytucjonalnych.