dr Anna Bajerowska

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Analiza dyskursu specjalistycznego – perspektywa lingwistyczna (2021/2022)

 

Kontakt:

mail: a.b.bajerowska@uw.edu.pl

 

Kariera naukowa:

2014 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 

2008 – ukończenie podyplomowych studiów w zakresie tłumaczenia konferencyjnego na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji/Germersheim w ramach stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), tytuł zawodowy: M.A.- Konferenzdolmetscherin für Polnisch, Deutsch und Englisch

 

2007 – ukończenie studiów magisterskich w zakresie tłumaczenia specjalistycznego, język niemiecki, język angielski, Katedra Języków Specjalistycznych, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warszawski

 

Zainteresowania naukowe:

– transdyscyplinarne modelowanie złożonych problemów lingwistycznych

– teoria układów złożonych

– semantyka kognitywna

– teoria integracji pojęciowej (CIT) w analizie tekstów specjalistycznych

– metalingwistyka

– filozofia nauki

 

Najważniejsze publikacje:

Książka

Transferencja wiedzy specjalistycznej. Warszawa 2014. (Publikacja online)

 

Artykuły i rozdziały w książkach

 

Modelowanie multidyscyplinarne problemów lingwistycznych – zarys koncepcji, [w:] Małgorzata Guławska, Grzegorz Pawłowski (red.), Lingwistyka à la inter. Status i perspektywy badań interdyscyplinarnych, s. 125-142. Warszawa 2021.

Dynamik der menschlichen Sprachfähigkeit im Spiegel des transdisziplinären Ansatzes [Dynamika ludzkich właściwości językowych w świetle paradygmatu transdyscyplinarnego]. Germanica Wratislaviensia 146, s. 63-76. Wrocław 2021. (Publikacja online)

Ein multidisziplinäres Modell der Textemrealisierung. Einige Bemerkungen zur Dichotomie in der anthropozentrischen Linguistik [Multidyscyplinarny model realizacji tekstemu. Kilka uwag o dychotomii w świetle lingwistyki antropocentrycznej]. Kwartalnik Neofilologiczny LXVII, s. 67-78. Warszawa 2020. (Publikacja online)

Sequenzierung sprachlicher Regeln. Einige Bemerkungen zu dem anthropozentrisch begründeten Spezifizität-Konzept [Sekwencjonowanie reguł językowych. Kilka uwag o ufundowanej antropocentrycznie koncepcji swoistości]. Studia Niemcoznawcze. Studien für Deutschkunde, LXIII, s. 7-18. Warszawa 2019.

Emergenz, Spezifizität und Entropie im Lichte der anthropozentrischen Linguistik [Emergencja, swoistość i entropia w świetle lingwistyki antropocentrycznej]. Germanica Wratislaviensia 144, s. 141-150. Wrocław 2019.

Inkorporowanie modeli z dziedziny fizyki, matematyki i neurobiologii na grunt lingwistyki antropocentrycznej. Applied Linguistics Papers 25(1), s. 1-8. Warszawa 2018. (Publikacja online)

Wiedze specjalistyczne – terminy – ontologie terminologiczne, [w:] Marta Małachowicz, Sambor Grucza (red.), Polskie i europejskie nurty terminologiczne, s. 70-88. Warszawa 2017. (Publikacja online)

Eigenschaften der Fach(-sprach-)lichkeit von Texten aus dem Bereich der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [Fachowość (wyrażeniowa) tekstów dotyczących Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności], [w:] Krzysztof Nych, Klaus-Dieter Baumann (red.), Forum für Fachsprachenforschung 127, Fachsprachenforschung in Polen, s. 195-210. Berlin 2016.