dr Łucja Krzyżanowska

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Zespołowy projekt badawczy – perspektywa socjologiczna (rok akad. 2016/2017)

Kontakt:

lucja.krzyzanowska@gmail.com

Kariera naukowa:

 • 2014 – tytuł doktora, Instytut Socjologii UW
 • 2011 – Studia podyplomowe „Zarządzanie Projektami Badawczymi” prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie
 • 2009 – Udział w Szkole Letniej ECPR Summer School in Methods and Techniques w Ljubljanie. Kurs: Organising and Analysing Focus Groups
2001-2006 – studia magisterskie, Instytut Socjologii UW
 • 2014-2015 – Absolwentka II edycji Programu Menedżerowie NGO [PROMENGO] prowadzonego przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia jakościowa
 • metodologia badań
 • ewaluacja projektów
 • badanie i analiza trendów społeczno-kulturowych
 • przemiany obyczajowości współczesnej Polski
 • „Siwiejące” społeczeństwo i „Generacja 50+”

Doświdczenie zawodowe:

 • 2014 do teraz – Dyrektorka ds. działalności komercyjnej w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • 2011 do teraz – trenerka, prowadzenie warsztatów, szkoleń
 • 2010 do teraz – badaczka, freelancerka
 • 2006 do teraz – wykładowca akademicki: zajęcia w Instytucie Socjologii UW, Instytucie Kultury Polskiej UW, Uniwersytecie SWPS
 • 2009 – 2014 – project manager w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • 2007 – 2009 – badaczka w Pracowni Badań nad Kapitałem Społecznym działającej przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2007 – 2008 – Badaczka ilościowa w GfK Polonia w dziale Custom Research Departament
 • 2006 – 2007 – Analityk w Zespole Statystyk Wielowymiarowych w GfK Polonia

Najważniejsze ostatnie publikacje:

 • Współautorka „Między wykładem, wycieczką i wolontariatem – funkcjonalna i instytucjonalna różnorodność uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce” w Kowalik W., Pawlina A. (red.), Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości Wydawnictwa AGH, Kraków 2015
 • „Dyrektor szkoły – przywódca i lider zmiany czy typowy zarządca?” (recenzja) w Kwartalnik Trzeci Sektor 33: 2014
 • Współautorka „Ewaluacja? Nie, dziękuję. Parę słów o tym, jak spojrzeć na ewaluację przychylnym okiem”, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2014
 • Współautorka „Raportu z konsultacji społecznych w projekcie Rotunda 2013
 • Współautorka „Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących – wyniki badania jakościowego” w” Karwowski M. (red.) Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły ponadgimnazjalne, Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN 2013
 • Współautorka „Młodość trzeciego wieku,” Poznań Studia Kulturoznawcze 2(4)/2013
 • Współautorka rozdziału „Praca” w Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie.Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2012
 • Współautorka „Uniwersytety trzeciego wieku a społeczeństwo obywatelskie”, Warszawa: Trzeci Sektor 21/2013
 • Współautorka „Dobre praktyki w działaniach międzypokoleniowych na podstawie doświadczeń programu „Seniorzy w akcji”” w Problemy polityki społecznej 17/2012
 • Współautorka Zoom na UTW. Raport z badań, Warszawa: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę 2012
 • „Fear is a bad adviser – consequences of negative attitudes of the Poles towards the pension system” w. Perek-Biała J., Hof A. (red.), Developing the ‘Sociology of Ageing’ to Tackle the Challenge of Ageing Societies in Central and Eastern Europe. Jagiellonian University Press, Kraków 2012
 • Raport „Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach młodych matek” opublikowany na stronie internetowej AXA Polska.
 • O braku wzajemnego zrozumienia, Kultura Liberalna 21.02.2012
 • „Życie bez pracy – o niespodziewanych kosztach przejścia na emeryturę” w Maślanka T., Strzyczkowski K. (red.), Między rutyną a refleksyjnością: praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Warszawa: WUW 2012
 • „Dlaczego Polacy przechodzą na emerytury? Społeczne mechanizmy odpowiedzialne za dezaktywizację zawodową osób w wieku 50+” w Malec M. (red.), Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, (Wrocław 2011)
 • „Urlop” czy „zesłanie” – stosunek Polaków do emerytur w . Mucha J. (red.) Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, Kraków 2011
 • Współautorka raportu „Mobilny internet 50+ – nowe media w rękach starszych użytkowników”: http://projektmobilnosc.pl/
 • Współautorka „Z wózkiem pod górkę, czyli o codziennych uciążliwościach macierzyństwa”, M. Sikorska (red.) Być rodzicem we współczesnej Polsce – Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistości, Warszawa: WUW 2009
 • „Młodość przychodzi z wiekiem” CR nawigator nr 02-03.2009
 • Współautorka „Funkcjonowanie stypendiów w Polsce – komunikat z badań” w J. Dietl i Z . Sapijaszka (red.) Wyrównywanie szans edukacyjnych – narzędzia finansowe, Łódź: 2010
 • „Dlaczego Polacy przechodzą na emeryturę choć nie powinni?” – Gazeta Wyborcza 7.10.09
 • Współautorka raportu z badań Kapitał społeczny w powiecie tczewskim wydanego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie 2009
 • Z macierzyństwem na co dzień – raport opublikowany na płytach CD przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA oraz Akademię Rozwoju Filantropii 2008
 • Współautorka raportów z badań Dezaktywizacja osób w wieku emerytalnym wydanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz 2008
 • „Jakie życie, taka emerytura” wywiad udzielony Pracy i zdrowie (4/2010)
 • „Lata lecą, a Polacy siwieją” wywiad udzielony Gazecie Wyborczej (13.05.2009)
 • Współautorka „Ruchy społeczne walczące o nową tożsamość: ruch gejowsko-lesbijski” w I. Krzemiński (red.) Wolność, równość, odmienność. Nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2006