dr Małgorzata Sikorska

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Zespołowy projekt badawczy (perspektywa socjologiczna) – I rok
(rok akad. 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020)
O tym się mówi – analiza dyskursu publicznego w Polsce – II rok
(rok akad. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020)

Kontakt:

Instytut Socjologii
me.sikorska@uw.edu.pl

Kariera naukowa:

 • 2007 – doktorat w IS UW, temat rozprawy doktorskiej: „Socjalizacja w kontekście zmian społeczno-kulturowych”, promotor – prof. dr hab. Mirosława Marody
 • 1998 – magisterium w IS UW
 • 1995 – 1998 – Collegium Invisibile
 • czerwiec 1997 – sierpień 1997 – University of Michigan, Ann Arbor, USA, stypendium sponsorowane przez Instytut Studiów Społecznych UW oraz ISR – Institute for Social Research, University of Michigan

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia rodziny – szczególnie: zmiana wzorów socjalizacji we współczesnej Polsce; zmiany w sferze życia rodzinnego, nowe role matki, ojca i dziecka
 • przemiany obyczajowości
 • współczesne społeczeństwo polskie
 • psychologia społeczna traktowana jako dziedzina naukowa zajmująca się działaniami jednostek na „poziomie mezo” – między poziomem jednostkowym a poziomem społecznym

Ostatnie publikacje:

 • Sikorska M. (2020), ‘Addictive’ for children and ‘helpful’ to parents: electronic devices as a non-human actor in family relations (w:) Journal of Family Studies
 • Sikorska M. (2019), Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Sikorska M. (2018), „Teorie praktyk jako alternatywa dla badań nad rodziną prowadzonych w Polsce” (w:) Studia Socjologiczne 2/2018, strony: 31–63
 • Sikorska M. (2016), „<<Prywatne>> i <<publiczne>> konteksty 
macierzyństwa oraz rozrodczości
 – analiza dyskursu publicznego” (w:) Societas Communitas 21/2016
 • Sikorska M. (2016), „From <<Absent Father>> to <<Involved Father>>: Changes in the Model of Fatherhood in Poland and Role of Mothers-<<Gatekeepers>>” (w:) Balancing Work and Family in Changing Society. The Fathers’ Perspective (red.) Ruspini E., Crespi I., Palgrave Macmillan US, strony: 163-175
 • Sikorska M. (2015), „Czyje są dzieci? – o ’prywatyzowaniu’ versus ’upublicznianiu’ dzieci w dyskursie publicznym” (w:) Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody (red.) Lewicki M. Mandes S., Przybylska A., Sikorska M., Trutkowski C., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, strony: 133-145
 • Lewicki M. Mandes S., Przybylska A., Sikorska M., Trutkowski C. (red.) Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Sikorska M. (2014) „Changes in the area of family life in Poland” (w:) Family and Social Change in Socialist and Post-Socialist Societies: Change and Continuity in East Europe and East Asia (red.) Zsombor Rajkai, Brill, Leiden
 • Sikorska M. (2014) „Tradycyjni’ vs ‚ponowocześni’ – rosnąca polaryzacja wzorów życia rodzinnego we współczesnej Polsce” (w:) Beata Łaciak (red.) Obyczajowość polska początku XXI wieku – w procesie przemian, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa
 • Sikorska M. (2014) „Gra o rodzinę i gra w rodziny (w:) Instytut IDEI 5/2014, Warszawa
 • Sikorska M. (2014) „Módl się, spiskuj i przekłuwaj. ‚Ojciec Szpiler’ Vinko Bresana i polityka prorodzinna” (w:) Kultura Liberalna, nr 272 (13/2014)
 • Sikorska M. (2013), „Ile ojca w polskim ojcu” (w:) Kultura Liberalna, nr 259 (51/2013)
 • Sikorska M. (2013), „Rodzenie dzieci: obowiązek niemal narodowy” (w:) Kultura Liberalna, nr 231 (24/2013)
 • Sikorska M. (2012) (redakcja wraz z Anną Gizą) Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
 • Sikorska M. (2012), „Życie rodzinne” (w:) Współczesne społeczeństwo polskie (red.) Anna Giza, Małgorzata Sikorska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
 • Sikorska M. (2012) raport: Ciemna strona macierzyństwa, o niepokojach współczesnych matek, publikacja wydana w ramach programu AXA „Wspieramy mamy”, Warszawa
 • Sikorska M. (2012) „Coraz mniej rodziny, coraz więcej jednostek, czyli o przemianach sfery życia rodzinnego w Polsce” (w:) Przemiany wartości Polaków w jednoczącej się Europie, (red.) Aleksandra Jasińska-Kania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Sikorska M. (2012) „Ile matki Polki, a ile ‘nowej matki’? O wzorach macierzyństwa we współczesnej Polsce” (w:) Między rutyną a codziennością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego (red.) Konstanty Strzyczkowski, Tomasz Maślanka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Sikorska M. (2011) „Ojciec nadchodzi” (w:) Tygodnik Powszechny
 • Sikorska M. (2009) Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko – o nowym układzie sił w polskich rodzinach, WAiP, Warszawa
 • Sikorska M. (2009) Być rodzicem we współczesnej Polsce – nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009