dr hab. prof. ucz. Sławomir Mandes

Zajęcia prowadzone w ramach JiS:

Jakościowa i ilościowa analiza treści – ćwiczenia, I rok
(rok akad. 2015/2016, 2016/2017)
Tożsamość i budowanie więzi społecznych – wykład, I rok
(rok akad. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022)
Seminarium magisterskie – I i II rok
(rok akad. 2018/2019, 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024)

Kontakt:

Wydział Socjologii
slawomir.mandes@gmail.com

Kariera naukowa:

1998 – magister Instytut Socjologii UW
2003 – doktor Instytut Socjologii UW
2017 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW
2020 – profesor uczelni

Zainteresowania naukowe:

 • teoria socjologiczna
 • socjologia religii
 • teoria komunikacji
 • teoria i praktyka polityki społecznej

Najważniejsze publikacje:

 • „Przyczynek do krytyki teorii więzi społecznych” (w:) Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody (red.) Lewicki M. Mandes S., Przybylska A., Sikorska M., Trutkowski C., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2015, s. 83-93
 • „‘I don’t reject the Catholic Church; the Catholic Church rejects me’: How Twenty- and Thirty-Somethings Live and Lose Their Religion in Today’s Poland” (wraz z M. Rogaczewską) (w:) Journal of Contemporary Religion, 2013, Vol. 28, No. 2
 • „Życie religijne” (w:) Współczesne społeczeństwo polskie (red.) A. Giza, M. Sikorska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 • „Religia i naród: powikłane związki religii i nacjonalizmu” (w:) Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków jednoczącej się Europie (red.) A. Jasińska-Kania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
 • Świat przeżywany w socjologii, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2012
 • Religijność bardziej intymna (wraz z M. Rogaczewską) (w:) Więź nr 640, 2012
 • Polska po 20 latach wolności (wraz z: M. Bucholz, T. Szawielem, J. Wawrzyniak), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2011
 • „Miejsce Obcego w kulturze” (w:) Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce (red.) Paweł Średziński, Warszawa: Fundacja ‚Afryka Inaczej’, 2010
 • „Parafia rzymskokatolicka w środowisku lokalny” (wraz z M. Rogaczewską) (w:) Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego (red.) J. Kurczewska, Warszawa: WFiS 2008
 • „Konwersacyjne mechanizmy konstruowania i utrwalania systemów wartości. Przyczynek do teorii” (w:) Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologów (red.) Anna Horolets, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek, 2008
 • „Mechanizmy wykluczenia społecznego” (w:) Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania (red.) K. Skrażyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academika, 2007
 • „Ruchy społeczne w Polsce” (w:) Wymiary życia społecznego (red.) M. Marody, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007
 • „Doświadczenia urzędników administracji publicznej ze współpracy z partnerami zachodnimi” (w:) Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej (red.) J. Kochanowicz, M. Marody, S. Mandes, Warszawa: ISP 2007
 • „Proces konwergencji na przykładzie historii firm zakładanych przez reemigrantów” (w:) Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej (red.) J. Kochanowicz, M. Marody, S. Mandes, Warszawa: ISP 2007
 • „On Functions of Religion in Molding the National Identity of Poles” (wraz z M. Marody) (w:) International Journal of Sociology, vol. 35, no. 4, Winter 2005-6
 • „Kultura ekonomiczna Polaków w zderzeniu z zachodem” (wraz z J. Kochanowiczem, M. Marody) (w:) Kultura i Społeczeństwo, nr 2, 2005
 • Kapitał Społeczny w małych miastach (wraz z C. Trutkowskim) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2005
 • „Forms of Religiousness in Polish Society” (w:) Poles among Europeans (red.) A. Jasińska-Kania i M. Marody, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2004
 • „Social Communication. Perception of Costs and Advantages of Poland’s Accession to the EU” (wraz z M. Marody) (w:) Costs and Benefits of Poland’s Membership in the European Union Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, 2003, s. 243-252